Home

Algemeen

In deze rapportage worden ook voorstellen gedaan voor het aanpassen van de diverse budgetten. Bij de 1e Tussenrapportage 2021 (inclusief addendum is een begrotingsstand voor het jaar 2021 gepresenteerd van € 402.000 negatief. De mutaties in deze 2e rapportage grotendeels veroorzaakt door een bijstelling van de zorgkosten leiden tot een aanpassing van het begrotingssaldo met een bedrag  € 2.544.000.(N) Hierdoor wordt het geraamde saldo voor het jaar 2021 € 2.946.000 (N). Dit is een aanzienlijk tekort. De komende periode werken we eraan om het tekort naar beneden te brengen. De ervaringen van de afgelopen jaren leren ons dat een saldo van de 2e Tussenrapportage afwijkt van het uiteindelijke jaarrekening resultaat.
Een tekort over het boekjaar 2021 wordt bij de jaarrekening 2021 ten laste van de Algemene reserve gebracht.

De mutaties die leiden tot een aanpassing van het saldo zijn;

 

Omschrijving 

bedrag

V/N

x € 1.000

Stand na 1e Tussenrapportage (incl. addendum)

402

N

Reservering kerkenvisie

50

N

Personele- en bestuurskosten

437

N

Hogere kosten rechtskundige hulp

50

N

Positief resultaat Veiligheidsregio

-202

V

Besluit coronamaatregelen

179

N

Wijksteunpunten

-150

V

Positief resultaat OD

-63

V

Minder kosten schuldhulpverlening

-75

V

Ontwikkeling zorgkosten jeugd structureel

1.720

N

Zorgkosten jeugd incidenteel

660

N

Ontwikkeling kosten Wmo en Huishoudelijke hulp

448

N

Zorgkosten Wmo en Huishoudelijke hulp incidenteel 

173

N

Als gevolg van o.a. Corona  wordt in 2021 niet het volledige budget gebruikt voor milieutaken.

-100

V

Minder rentekosten geldleningen

-300

V

ICT Kosten 2021 incidenteel software /licenties , beveiligingsmaatregelen en projectconsultancy

300

N

Overige kosten

127

N

Effecten september circulaire

-710

V

Totaal mutaties 2e Tussenrapportage

2.544

N

Stand begroting na 2e Tussenrapportage 

2.946

N

 

De mutaties worden in de domeinen verder toegelicht.
De mutaties met een structurele doorwerking zijn opgenomen in de bijlage "meerjarige doorwerking mutaties".

Risico's
De afgelopen periode is inzichtelijk geworden dat er risico's ontstaan door:

1) De ontwikkeling van de zorgkosten:
De ontwikkelingen van de zorgkosten die we landelijk zien, doet zich ook in de gemeente Schagen voor. Door een toename van de vraag ontstaat er druk op de beschikbare budgetten. De door het Rijk beschikbare gelden blijven achter bij de stijging van de kosten.

2) De Personele ontwikkelingen:
Door een onderdruk staande arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed gekwalificeerd personeel te behouden en of aan te trekken. Daar waar het niet mogelijk is om personeel aan te stellen wordt personeel ingehuurd. Dit zet de beschikbare budgetten verder onder druk. Het niet tijdig vervullen van vacatures of het inhuren van personeel kan ertoe leiden dat we niet de juiste kwaliteit of diensten van diensten verlenen.

3) ICT ontwikkelingen
Voor de bedrijfsvoering zijnde continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevens van belang. Door het steeds veranderende ICT-landschap, het meer op afstand werken en het toenemende belang van informatiebeveiliging nemen de risico's toe.

4) De kabinetsformatie
Door het uitblijven van een nieuw kabinet, blijft er onzekerheid over de taken en middelen die naar de gemeente toekomende.
Er is nog geen duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds en de opschalingskorting

Reserves
In deze rapportage zijn mutaties opgenomen die doorwerken in de reserves. Per saldo zorgen deze mutatie voor een toename van de reserve ad € 43.000 (afgerond). Met een eventuele afdekking van het tekort van 2021 is hier nog geen rekening mee gehouden. Voor een specificatie van de mutaties; zie de bijlage "overzicht mutaties reserves".

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02