Bijlagen

Coronamaatregelen

In de raadsvergadering van 21 september 2021 is de raad akkoord gegaan met het voortzetten van de corona-compensatie 2021 door de gemeente. Dit op een aantal gebiedsvelden als aanvulling op de steunpakketten vanuit het rijk. Vanuit dit besluit worden nu de acties ingezet om hier invulling aan te geven.

 

Dekking Specifieke Rijksregeling

Dekking Regulier budget

raadsvoorstel 21 september 2021

Peildatum

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

werkelijk tot 15 september 

prognose eind 2021

Door de raad besloten maatregelen:

1.1

Zoektermijn

Buig

1.2

Subsidies

Subsidies

1.3

Huren en erfpachten

151.000

158.000

309.000

309.000 (1)

309.000

1.4

VVE/peuteropvang

Regeling vergoeding ouderbijdrage

5.579

5.579

1.5

Evenementen

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

1.6

TOZO

TOZO

1.350.000

2.700.000

4.050.000

5.400.000

5.400.000

1.182.267

2.000.000

1.7

Stelpost cultuur en sport

62.500

125.000

187.500

250.000

250.000

0

250.000

1.8

Rechtmatigheid

Zorg Jeugd en Wmo, LLV en Subsidies

Door het college genomen maatregelen:

2.1

Marktgelden

2.000

4.000

12.000

14.000

14.000

12.000

14.000

2.2

Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019-2020

PM

2.3

Uitstel en geen aanmaning, etc.

PM

2.4

BIZ-bijdrage

2.5

Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer

Zorg Jeugd en Wmo

62.500

125.000

187.500

250.000

250.000

100.148

250.000

2.6

Leerlingenvervoer

LLV

10.000

20.000

30.000

40.000

40.000

22.596

22.596

Autonome ontwikkelingen:

3.1

Meer afval

25.000

50.000

75.000

100.000

100.000

100.000

100.000

3.2

Pachten kermis

10.000

25.000

60.000

60.000

60.000

60.000

3.3

Schagen Actief

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

3.4

OZB, afval en riool (per 1%)

50.000

50.000

100.000

100.000

50.000

100.000

3.5

forensenbelasting 2020-2021

3.6

Toeristenbelasting 2020-2021

3.7

Precariobelasting

16.000

32.000

48.000

64.000

64.000

48.000

64.000

Maatregelen die geen besluitvorming vergen:

4.1

Bouwvergunningen

4.2

Hulploket

4.3

Snel afhandelen van facturen

Overige aandachtspunten c.q. keuzes:

5.1

GGD en Veiligheidsregio

5.2

Provincie

5.3

Campergeld, etc.

5.4

Openbare ruimte

Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei:

6.1

Handhaving (BOA’s)

40.000

80.000

120.000

160.000

160.000

120.000

160.000

6.2

Crisisteam

6.3

Extra uitvoeringskosten corona

25.000

50.000

75.000

100.000

100.000

41.891

100.000

6.4

Uitkering personeel

0

0

0

0

0

6.5

Reiskosten woon-werk

P-budget

-80.000

-157.000

-190.000

-230.000

-230.000

-190.000

-230.000

6.6

Vergoeding thuiswerken

P-budget

37.500

75.000

112.500

150.000

150.000

112.500

150.000

Nieuwe (Rijks)maatregelen met ingang van 1 januari 2021

7.1

TONK

81.250

162.500

243.750

325.000

325.000

136.244

200.000

7.2

Inenting – vervoersvergoeding 

PM

9.000

11.000

12.000

12.000

12.179

12.179

Totaal Uitgaven

1.782.750

3.493.500

5.037.250

6.795.000

7.104.000

1.813.403

3.567.354

Compensatie Rijk

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.200.000

555.198

1.200.000

Compensatie TONK

81.250

162.500

243.750

325.000

325.000

136.244

200.000

Compensatie intenting vervoersverg.

PM

PM

PM

PM

PM

PM

Compensatie TOZO

1.350.000

2.700.000

4.050.000

5.400.000

5.400.000

1.182.267

2.000.000

Totaal Inkomsten

1.731.250

3.462.500

5.193.750

6.925.000

6.925.000

1.873.709

3.400.000

Saldo

-51.500

-31.000

156.500

130.000

-179.000

60.306

-167.354

Actie is ingezet om de kwijtscheldingen op de reeds gefactureerde huren en pachten te corrigeren

 

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02