Domeinen

Domein samenleving en gezondheid

Domein samenleving en gezondheid

Inclusie
Op 31 mei 2021 tijdens de thema-avond 'Toegankelijk en inclusief Schagen' en daarna op 1 september in de oordeelsvormende raad, is gesproken over een toegankelijker en inclusiever Schagen. Wat daarvoor nodig is, hebben we in vijf werkgroepen met interne en externe partijen uitgewerkt. De resultaten zijn vertaald in een Lokale Inclusie Agenda, die in september is vastgesteld door het college. Een participatief traject dat recht doet aan het uitgangspunt van het VN Verdrag ‘niets over ons, zonder ons’. 
In de komende 1,5 jaar worden de actiepunten uit de Lokale Inclusie Agenda samen met de externe partijen, gerealiseerd.
Ook de actiepunten die bijdragen aan de interne en externe bewustwording over een toegankelijke en inclusieve samenleving, worden dan opgepakt.
Als onderdeel van de lokale inclusie agenda wordt de opdracht verleend voor een
inventarisatie van de behoefte aan een sociale kaart.

Op 13 september 2021 was er een themabijeenkomst met de raad over Kengetallen en indicatoren in het sociaal domein. Dit om data-gedreven inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein wordt inzichtelijk gemaakt welke blinde vlekken wij nog hebben binnen de uitvoering. Dit op basis van de uitgangspunten die zijn vastgesteld in het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein "Maatwerk voor onze inwoners" 2021-2025.

Sport
De carrousel Groenoord-Nes Noord is in de zomer afgerond. Schagen United is in de zomer met de competitie gestart op Groenoord, The Rangers hebben op 12 september 2021 hun openingswedstrijd gespeeld op Nes Noord.

Er is een initiatief van Stichting Sportgebouwen Groenoord om een multifunctioneel sportgebouw te realiseren op Groenoord. In deze Stichting werkten vijf verenigingen op Groenoord samen. Door ontwikkeling van een nieuw gebouw wordt voldaan aan de ruimtebehoefte. Het geeft een impuls aan het sporten, bewegen en ontmoeten.

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

Uit het meerjarenuitvoeringsprogramma zijn enkele onderwerpen gerealiseerd.  Zoals de instandhouding van scholen via het Onderwijshuisvestingsplan, het voldoen aan de taakstelling Beschut werken, het subsidiëren van zonnepanelen sport- en verenigingsgebouwen en de constatering dat preventieve pedagogische opvoedondersteuning voldoet.
Andere onderwerpen zijn in een fase van ontwikkeling, zoals de voorbereiding van de nieuwbouw van de sportzaal en scholen in Waldervaart en vernieuwbouw van de Multitreffer in 't Zand.
Er is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden van ontwikkeling van een regionale streekomroep. En er is een strategisch regionaal inkoopplan ontwikkeld.
De mogelijkheden van een regionaal sociaal vervoerssysteem onderzoeken we in samenspraak met de buurgemeenten. Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd is er ook weer meer aandacht voor het verder uitbouwen van 'huiskamers' dicht bij de inwoners.

Lasten, baten en saldo

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

63.384

42,8 %

Baten

24.504

16,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02