Bijlagen

Risico's

Risico's

In de begroting 2021 is een top 10 van incidentele risico's opgenomen. Deze risico's zijn hieronder vermeld. Ten opzichte van deze risico's zijn er ontwikkelingen op deze bestaande risico's en doen zich nieuwe risico's voor. Deze zijn onder de tabel verder toegelicht.

top 10  incidentele risico's begroting 2021

NR.

Omschrijving risico

kans

impact

risico 

x € 1.000 

1

Garantstellingen

€ 132.626

1%

4

€ 1.326

2

Leningen aan derden

€ 12.406

10%

4

€ 1.241

3

Herijking gemeente fonds

€ 2.000

50%

4

€ 1.000

4

Calamiteit/ramp

€ 1.500

50%

3

€ 750

5

Open einde regelingen 

€ 1.000

50%

2

€ 500

6

Parkeerfonds

€ 910

50%

1

€ 455

7

Precario op leidingen

€ 2.080

10%

1

€ 208

8

Boekenonderzoek belastingdienst

€ 370

50%

1

€ 185

9

Onderhoud kapitaalgoederen

€ 500

25%

1

€ 125

10

Personeel

€ 591

10%

1

€ 59

 

Risico's
De afgelopen periode is inzichtelijk geworden dat er risico's ontstaan door:

1) De ontwikkeling van de zorgkosten:
Door een toename van de vraag ontstaat er druk op de beschikbare budgetten. Door de open einde regelingen (risico nr. 5) loopt de gemeente risico dat zij geleverde zorg moet vergoeden.

2) de Personele ontwikkelingen:
Door een onderdruk staande arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed gekwalificeerd personeel te behouden en of aan te trekken. Daar waar het niet mogelijk is om personeel aan te stellen wordt personeel ingehuurd. Dit zet de beschikbare budgetten verder onder druk. Het niet tijdig vervullen van vacatures of het inhuren van personeel kan ertoe leiden dat we niet de juiste kwaliteit van dienstverlening geven. In de top-10 risico's is dit opgenomen onder risico nr. 10.

3) ICT ontwikkelen
Voor de bedrijfsvoering zijnde continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevens van belang. Door het steeds veranderende ict landschap, het meer op afstand werken en het toenemende belang van informatiebeveiliging. Dit risico heeft zich nog niet vertaald in een top-10 risico.

4) De kabinetsformatie
Door het uitblijven van een nieuwe kabinet, blijft er onzekerheid over de naar de gemeente toekomende middelen en taken.
Er is nog geen duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds en de opschalingskorting. Deze onzekerheid valt onder risico nr. 3.

Van deze risico's is nog niet ingeschat wat het effect is op de ontwikkeling van de ratio.

Ontwikkeling ratio

In de begroting 2021 is de ratio voor het weerstandsvermogen berekend op 1.55
Als rekening wordt gehouden met het geprognosticeerde tekort van 2021 en deze ten laste van de Algemene reserve wordt gebracht komt de ratio uit op 1,14.
Uitgangspunt hierbij is ongewijzigde risico inschatting en op basis van de begrote stand van de reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02