Domeinen

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Binnen het domein leefomgeving & duurzaamheid werken we gestructureerd via drie pijlers.

Samen met inwoners en bedrijven zorgen wij voor de duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen zorgvuldig en tijdig onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft.

Regelmatig ontstaat de behoefte de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten, nieuwe impulsen geven in bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Men wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Inwoners, bedrijven en instellingen krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om een (participatieve) bijdrage te leveren aan een aantrekkelijker leefomgeving.

Wij moeten werken aan de verduurzaming van de leefomgeving.Wij staan aan het begin van een serieuze transitie op het gebied van energie en warmte. We zullen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en de economie zal circulair moeten functioneren.

Voortgang meerjaren uitvoeringsprogramma

De gewenste openbare toiletvoorziening in Callantsoog is in gebruik genomen. Voor de omvorming van het kruispunt Speketersweg-Woudmeerweg Dirkshorn tot rotonde, hebben gesprekken over grondaankoop plaats gevonden. Contracten zijn getekend. Dit najaar realiseren wij schoolzones op De Doorbraak in Warmenhuizen, de Iepenlaan in Schagen, de Julianalaan of Hofstraat in Schagen, de Keinsmerweg in 't Zand en de Volleringweg in Waarland. In het kader van groei-impuls 'Schagen groeit door' brengen we dit najaar de groenvoorzieningen aan in het Geestenbos Eenigenburg. Er ligt een definitief ontwerp voor de herinrichting Schagerweg in Schagerbrug. Na de aanbestedingsprocedure starten wij in voorjaar 2022 met de uitvoering. Fase 1 van de reconstructie hoofdassen Tuitjenhorn zit in het aanbestedingstraject. Fase 2a en 2b zitten in de ontwerpfase. Voor de inpassing van bouwplan Molenzicht in Waarland gaan wij de Hoebelaan en een gedeelte van de Jonkerstraat herinrichten. Er ligt een definitief ontwerp voor verdere uitwerking richting aanbesteding.

Het gewenste kader en de aanpak om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn vastgelegd in het vorig jaar vastgestelde Duurzaamheidsprogramma 2020-2050.
De Transitievisie Warmte is inmiddels ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Met daarin vastgelegd hoe we de transitie naar aardgasvrij (soms via aardgas-ready) willen vormgeven. Hierover zijn in de nieuwe prestatieafspraken ook met de woningcorporaties afspraken gemaakt.
Het plan van aanpak voor circulaire kansen in bedrijfsmatig afval is nog niet opgesteld. De regie hierop ligt vooral bij de provincie. Als individuele gemeente kunnen we daar weinig in sturen. Het afval- en recycleplan voor huishoudelijk afval is wel vastgesteld.
Met de voltooiing van zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf Zijperweg is weer een stap gezet in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Lasten, baten en saldo

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

32.830

22,2 %

Baten

8.260

5,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 10:30:25 met de export van 10/21/2021 10:21:02